Har dina medarbetare målkoll?

Eva_Hols Nyheter

Många studier visar att många, ja ibland så många som 70-80% av de anställda, inte känner till organisationens mål och inte heller har tydliga mål för sitt eget arbete. En stor outnyttjad, eller fel nyttjad, resurs. Hur mycket bättre skulle din organisations resultat bli om alla drog åt samma håll? 

Susan A Wheeland är en forskare som studerat forskning om effektiva team. Hon listar ett antal punkter som kännetecknar ett effektiv team och den viktigaste egenskapen av dem alla är att medlemmarna i teamet har en tydlig målbild.

Det kan ju verka enkelt att ha tydliga mål och vi får ofta höra  chefer säga, ”men jag har ju kommunicerat målen, hur svårt ska de va?” Ja hur svårt ska det va? När du som chef och ledare har kommunicerat målen behöver du checka av hur alla förstått målen och hur varje individ uppfattar att han/hon kommer att bidra till målen. Vad specifikt är det som varje enskild medarbetare kommer att göra, och när och hur. Denna fas kan ta lite tid, men är väl investerade timmar. När alla varit delaktiga i processen att ta fram vad och hur finns det goda förutsättningar att nå målen.

Checklista för mål:

  1. Bryt ner de övergripande målen till mindre delar som är kopplade till det arbete som varje enhet utför
  2. Säkerställ att alla anställda har samma uppfattning om de övergripande målen och målen för enheten
  3. Låt alla definiera hur de kommer att bidra till att målen uppnås, vad, när och hur, hur det egna arbetet påverkas av andras arbete, hur samarbetet behöver utveckas etc.
  4. Följ upp målen regelbundet och ge feedback
Lycka till!

”Medlemmar i högpresterande team ägnar tid åt att planera hur de ska lösa problem och fatta beslut.”
Susan A Wheelan forskare och författare till boken
Att skapa effektiva team