Det lyckade medarbetarsamtalet!

Eva_Hols Nyheter

Det finns många recept för lyckade medarbetarsamtal. Under våra år i arbetslivet har vi kommit i kontakt med otaliga mallar för medarbetarsamtal och vi har i de företag vi arbetat med konstaterat att det är inte mallen som avgör.

Att säga att det inte behövs en mall är inte heller rätt. Samtalet behöver visst innehåll och varje företag behöver ta med sina specifika ingredienser. Men visst finns det ingredienser som är avgörande. I detta nyhetsbrevet får du de viktigaste ingredienserna för ett lyckat medarbetarsamtal. Oavsett om du chef eller medarbetare så har du ett ansvar för att göra samtalet så bra som möjligt. Det största ansvaret vilar förstås på chefen, men medarbetaren kan påverka samtalet och hjälpa till med att t.ex. ställa frågor som klargör där otydlighet råder.

Huvudingredienser i medarbetarsamtalet är resultat, relation och sinnestillstånd

Resultatet är avgörande för alla verksamheter oavsett om resultatet mäts i omsättning, vinst eller andra målsättningar. Så här mot slutet av året så följer många företag upp de resultat man uppnått. Sattes de inga mål för perioden så får man ändå titta på det som åstadkommits. I de flesta fall finns en historik att relatera till. Några frågor kring resultat är:

  • Nåddes uppsatta mål? Ta fram fakta om måluppfyllelse.
  • Vad har inte gått bra och vilka lärdomar kan dras?
  • Vad har gått bra och vilka lärdomar kan dras?

Relationen är också avgörande för alla verksamheter. När relationer inte fungerar skaver det ofta i organisationen på något sätt. Informationsflödet flyter dåligt, det kanske är hög personalomsättning eller bristande motivation och låg prestation.
Vad innebär det att ha fokus på relation? Svaret blir; det beror på. Varje enskild medarbetare har sina behov och önskemål. Som chef och ledare behöver du lära känna dina medarbetare tillräckligt väl för att veta hur behovet ser ut. Här får du tips om några områden som du kan fokusera på i samtalet, områden som i studier visat sig ha stor påverkan medarbetares trivsel på arbetet och därmed även på resultatet.

  • Att ha den utrustning som behövs för att göra ett bra arbete
  • Att ha möjlighet att göra sitt bästa varje dag
  • Att uppleva att någon bryr sig om mig som person
  • Att någon bryr sig om min utveckling
  • Att mina åsikter uppskattas
  • Att min insats uppfattas som en viktig länk i verksamheten

Sinnestillstånd – det är den känsla du tar med dig in i samtalet och dina känsla är avgörande för kvaliteten i samtalet. Vi människor ”spiller” det vi har inom oss av tankar och känslor. Är vi frustrerade, irriterade, glada, intresserade så märks det av omgivningen.
Föreställ dig ett samtal med din chef. Föreställ dig först ett samtal där din chef är stressad och irriterad. Föreställ dig därefter ett samtal där chefen har avsatt tid och är genuint intresserad av att samtal med just dig. Notera skillnaden!
Bra medarbetarsamtal är samtal där du satt av tid, en rekommendation är att sätta av 1,5-2 timmar, och där du bestämt dig för att i samtalet lyssna och vara genuint intresserad av både prestation och person!

Ja det är precis som vanligt! Din attityd avgör! Förutsätt framgång! Visa i ord och handling att du förutsätter att det ska bli på bästa sätt.
Lycka till!

“När jag säger att lyssna med inlevelse, menar jag att lyssna i syfte att förstå.
Jag menar att först försöka förstå, verkligen förstå. Det är en helt annan paradigm.”

Stephen R Covey, ur boken DE 7 GODA VANORNA